Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

Komsubostan.com ve Komsupazar.com Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

 

Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

 www.komsubostan.com ya da www.komsupazar.com.tr internet siteleri ile mobil uygulamalarının amacı yerel üreticileri, iyi tarım uygulayıcılarını ve organik tarım ile uğraşanları son tüketicilerle bir araya getiren gıda, tarım ve hayvancılığın aracısız ve hem üretici hem de tüketici açısından en verimli şekilde faydalanmalarını sağlamaktır. Bu sözleşme ile www.komsubostan.com ya da www.komsupazar.com.tr internet siteleri ile mobil uygulamalarının kullanımını ve internet sitelerinde ya da mobil uygulamalarda üretici veya tüketici olarak yapılan işlemlerin aşağıda belirtilen kurallara ve kullanım koşullarına bağlı olduğu tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler tarafından kabul edilmiştir.

 

www.komsubostan.com ya da www.komsupazar.com.tr internet siteleri ile mobil uygulamalarının ilkeleri aracısız ve komisyonsuz bir şekilde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın teknoloji ile desteklenmesi ve teşvik edilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, www.komsubostan.com ya da www.komsupazar.com.tr internet siteleri ile mobil uygulamalarının kullanılmasında bu ilkelere aykırı olmayacak şekilde önlemler alınması yöneticilerin tasarrufunda olup; bu tasarruf ve kararların bu Üyelik Sözleşmesi kapsamında üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler tarafından bu sözleşme hükümleriyle bağlı olunduğu kabul ve beyan edilmiştir.

 

Üye üretici olarak ya da tüketici olarak “Komsubostan.com” tarafından sunulan tanıtım, sunum, raf kiralama, rafları öne çıkarma ve pazarlama hizmetlerine veya üreticiye ulaşma, üretici bilgilerine erişim, üreticinin ürünlerine erişim, üreticinin hesabına ödemeye yönelik işlem yapmaya başlandığı andan itibaren iş bu sözleşmeye konu kuralları ve koşullarla birlikte eklerinin okunduğu anlandığını kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

 

 1. TANIMLAR

 

KOMŞUBOSTAN: www.komsubostan.com ve www.komsupazar.com.tr isimli internet siteleri için anılacaktır.

 

KULLANICI: KOMŞUBOSTAN’a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

ÜYE: KOMŞUBOSTAN’a üye olan ve KOMŞUBOSTAN dahilinde sunulan tanıtım ve pazarlama hizmetlerinden faydalanan kullanıcıdır.

 

ALICI: KOMŞUBOSTAN üzerinde yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri sonucunda satışa arz edilen ürünleri satın alan gerçek / tüzel kişiyi ifade eder.

 

SATICI: Üyelik sözleşmesi kapsamında KOMŞUBOSTAN’a üye olan ve KOMŞUBOSTAN vasıtasıyla ile üretmiş olduğu ürünleri satışa sunan gerçek / tüzel kişiyi ifade eder.

 

ÜYELİK: “ALICI ” veyahut “SATICI” olmak isteyen Kullanıcının KOMŞUBOSTAN’daki ÜYELİK FORMUNU doğru ve gerçek bilgilerle doldurduğunu beyan etmesi sonucu KOMŞUBOSTAN tarafından üyelik sözleşmesine istinaden üyeye sağlanan haklardan ve üyenin bağlı olduğu kurallar dahilinde faydalanma statüsüdür.

 

KOMŞUBOSTAN ÜYELİK HESABI: Üye’nin, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitesi ve mobil uygulama içerisinde sunulan tanıtım, pazarlama, raf kiralanması, rafların öne çıkartılması, ürünlerin tüketici tarafından bulunması gibi hizmetlerden yararlanması için gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda “KOMŞUBOSTAN”a talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, ürettiği ürünlerin tanıtımını, rafların düzenlenmesini, rafların kiralanması ile raflarda tanıttığı ürünleriyle ilgili alım satım işlemlerini, ürünlerinin görüntülenme sayıları gibi istatistikleri, kendisinin belirlediği ve yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden eriştiği “Üye”ye özel sayfalar bütününü ifade eder.

 

KOMŞUBOSTAN HİZMETLERİ: ”KOMŞUBOSTAN” içerisinde Üye’nin Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan ürün  tanıtım ve pazarlama iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla KOMŞUBOSTAN tarafından sunulan uygulamalardır. KOMŞUBOSTAN, www.komsubostan.com internet sitesi ve mobil uygulaması içerisinde sunulan Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar KOMŞUBOSTAN’ın internet siteleri ve mobil uygulaması üzerinden “Üye” ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar KOMŞUBOSTAN’da yayımlandığı tarihten itibren üyeleri/kullanıcıları/ziyaretçileri bağlar.

 

ÜRÜN: KOMŞUBOSTAN‘ın sitesinde vermiş olduğu Hizmet’e istinaden Satıcılar tarafından www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden tanıtıma/satışa arz edilen şeyler bütününü ifade eder.

 

KİŞİSEL VERİ: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek/tüzel kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

 • Üyelik Sözleşmesinin konusu KOMŞUBOSTAN’da sunulan tüm hizmetlerin kullanılması sureti ve yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti yasak işlemlerin bildirilmesi, üretici ve tüketicilerin sorumluluklarının belirlenmesidir.

 

 • Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile KOMŞUBOSTAN’ın internet siteleri ve mobil uygulamaları içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin KOMŞUBOSTAN tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, KOMŞUBOSTAN içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin KOMŞUBOSTAN tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını ve kendisine yapılan uyarıları dikkate alacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • GENEL HÜKÜMLER

 

 • Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve Üyelik Formları ile üyelik sayfasında talep edilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir.

 

 • Üye olmak isteyen kullanıcının 18(on sekiz) yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine sahip olması gerekmektedir. Vesayet altındaki kimselerin başvuruları ancak yasal vasileri tarafından yapılması halinde değerlendirilecektir.

 

 • Üyelik Sözleşmesi ve üyelik formlarını doldururken yasalara göre güncel ve doğru bilgileri sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup, ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan KOMŞUBOSTAN’ın sorumluluğunun bulunmadığını ve zararları aynen veya derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulacaktır. Söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, site veyahut mobil uygulama üzerinden gerçekleştirdiği iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yönünde herhangi bir itiraz ve def’i ileri süremeyeceğini; bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını ayrıca ortaya çıkabilecek zararlardan KOMŞUBOSTAN’ın herhangi hukuki veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • “Üye” ya da “Kullanıcı”, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanırken sözleşme hükümlerine, yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Özellikle, yasal mevzuatın gıda ürünlerine ve gıda ürünlerinin pazarlanmasına, ilaç ve benzeri alternatif tıbba ilişkin üretilen ürünlere ve bunların pazarlanmasına, doğal kozmetik ürünlerine ve bunların pazarlanmasına ilişkin öngörülen sınırlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, ürünlerin tanıtımı esnasında, ürünlerin cinsi, menşei, yetiştirilmesi gibi bunlarla sınırlı olmayan bilgilerin belgelendirilmesi Üyeye aittir. Üyenin  gerçeğe aykırı beyanlarından ötürü tüketicinin gördüğü tüm zararları karşılaması zorunludur. Yasal mevzuata ve bu sözleşmeye aykırı davranan üyenin doğmuş ya da doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kendisine ait olup KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • Üye ya da Kullanıcı, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerini ve mobil uygulamalarını, yasalara aykırı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı bir şekilde veya aykırı amaçlarla kullanamaz.  Üye ya da Kullanıcı, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr  internet sitelerini ve mobil uygulamalarını, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının haklarını ihlal etmek sureti ile kullanamaz.  Ayrıca Üye ya da Kullanıcı, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr  internet sitelerini ve mobil uygulamalarını, başkalarının kullanmasını önleyici, zorlaştırıcı(virüs, spam, vb.) faaliyet ve işlemlerde bulunan Üyenin, üyelik hesabı sınırsız süre ile askıya alınır.

 

 • KOMŞUBOSTAN’da “Üyeler ya da kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve görüşler tamamen “Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve her üye kendi görüşü ile bağlıdır. Bu görüş ve düşüncelerin KOMŞUBOSTAN ile hiçbir alakası yoktur. “Üyelerin ya da kullanıcıların paylaşacağı yorumlar ve görüşler nedeni ile Üyelerin Kullanıcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan; Üçüncü kişilerin paylaşacağı yorum ve görüşler nedeni ile de Üyelerin ve Kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan dolayı KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • Yasal mevzuatta yer alan hükümleri veya Üyelik Sözleşmesinde düzenlenen hükümleri ihlal eden “Üye” cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Bu kapsamda, meydana gelen olayın, herhangi bir şekilde yargı tarafından idari, hukuki veya cezai incelemeye tabi tutulması halinde KOMŞUBOSTAN’ın Üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı uğradığı zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

 • KOMŞUBOSTAN alıcının siparişinin kargo ve hizmet kalitesinin sağlanabilmesi (sipariş ile ilgili bir sorunda satıcının alıcıya ulaşılabilmesi dahil) amacı ile alıcının telefon, açık adres, isim soyisim gibi bilgilerini satıcı ile paylaşır. Satıcı’nın bu amaçlar dışında bu bilgileri kullanmaya, paylaşmaya hakkı yoktur. Satıcı’nın bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmasından doğabilecek tüm zararlardan dolayı, maddi, manevi ve cezai tüm yükümlülük satıcı üzerindedir.

 

 • KOMŞUBOSTAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • KOMŞUBOSTAN, Üyeler ve Kullanıcılar arasında gerçekleşecek sözleşmelerin hiçbir sıfat ve adla tarafı değildir. Alıcı ve satıcı arasında kurulacak sözleşmelerden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sözleşmenin imzalanmasından dolayı hak ve yükümlülük altına giren taraflar bizzat Alıcı ve Satıcıdır. Taraflardan birinin sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde KOMŞUBOSTAN’ın taraflara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hem üyeler hem de kullanıcılar, KOMŞUBOSTAN’ın  yapmış olduğu hizmetim üreticiyi, ve tüketiciyi bir araya getirmek olduğunu; taraflar aralarında doğabilecek uyuşmazlıkta KOMŞUBOSTAN’ın taraf olmadığını, idari, hukuki veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • Üyelik, hak ve yükümlülükleri yalnızca başvuruda bulunana aittir. Üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devredilemez. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “ALICI” veyahut “SATICI” veya Üye olunamaz. Üyelik başvurusu, herhangi bir sebep gösterilmeksizin KOMŞUBOSTAN tarafından reddedilebilir veya Üyelik için ek şart ve koşullar ile belge ve bilgi talep edilebilir. KOMŞUBOSTAN gerekli görmesi halinde Üyenin Üyelik statüsünü süreli veya süresiz olarak askıya alabilir; tamamen sona erdirebilir. Üyeliği herhangi bir sebeple sona eren üyenin daha sonra yapacağı başvuru kabul edilmeyebilir.  Bu durumlarda KOMŞUBOSTAN’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • KOMŞUBOSTAN Üyelik Sözleşmesi içerisinde bahsi geçen tanıtım ve pazarlama hizmetlerini; ilgili hizmetlerin sunumu ile ilgili KOMŞUBOSTAN’da belirtilen açıklamalar ve Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, Üyelik Sözleşmesi uyarınca söz konusu hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli teknolojik alt yapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde içerisinde ki teknolojik alt yapı sunma hizmeti sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemekte; KOMŞUBOSTAN herhangi bir bildirim yapmadan, her zaman iş bu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen teknolojik altyapısını ve hizmetlerini kesebilir veyahut sona erdirebilir.

 

 • KOMŞUBOSTAN, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerinin veyahut mobil uygulamalarının işleyişine, hukuka, üçüncü kişilerin haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına aykırı olan ürünleri, tanıtım bilgilendirmelerini, üyelik adlarını, mesajları, yorumları erişimden kaldırabilir. KOMŞUBOSTAN bu mesajı veya yorumu giren Alıcı ya da Satıcının üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

 

 • KOMŞUBOSTAN, ilan sayfaları da dahil olmak üzere komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarında reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.

 

 • KOMŞUBOSTAN, Üyelik Sözleşmesi’nin koşullarını ihbara ve / veya ihtara gerek kalmadan her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir, güncelleyebilir, iptal edebilir. KOMŞUBOSTAN bu değişiklikler hakkında üyelerine haber verebilir ve / veya bildirimde bulunabilir. Değiştirilen, güncellenen veya iptal edilen her madde tüm Üyeler bakımından yayımlandığı andan itibaren hüküm ifade etmektedir. Taraflar bakımından bu hususta bir itirazın var olması halinde KOMŞUBOSTAN’ın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı bu sözleşme yayınlandığı tarih itibari ile kabul, beyan ve taahhüt olunur.

 

 • KOMŞUBOSTAN, ilan sayfaları da dahil olmak üzere komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarında iyileştirilme yapılması ve geliştirilmesine yönelik olarak yasal mevzuat kapsamında Satıcı’nın  faydalandığı hizmet ile alakalı olarak KOMŞUBOSTAN’ın internet adreslerine veya mobil uygulamalarında tanıtılan ürünlerin ekleme tarihindenitibaren siteye erişmek için kullanılan Alıcı ve Satıcıların İnternet Sağlayıcılarının adı ve IP( Internet Portal) adresleri, siteye erişilen tarih ve saatler, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine uygun şekilde işlenebilir, toplanabilir, depolanabilir ve paylaşılabilir.

 

 • KOMŞUBOSTAN, ilan sayfaları da dahil olmak üzere komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden sunulan hizmetleri, içerikleri, bilgileri, logoları, bannerları, sıralama modüllerini ve algoritmalarını her zaman değiştirebilir. Üyeler bu değişikliklere kazanılmış hakları olduğundan bahisle karşı çıkamazlar. “Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri site ve mobil uygulama kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KOMŞUBOSTAN, bu hakkını bildirim vermeden kullanabilir. Üyeler, KOMŞUBOSTAN’ın talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. İlgili Değişiklik veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat KOMŞUBOSTAN yapabilir. KOMŞUBOSTAN tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek tüm zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

 

 • KOMŞUBOSTAN, ilan sayfaları da dahil olmak üzere komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarında üzerinden yalnızca Bu sözleşme hizmet satmakta olup; KOMŞUBOSTAN’ın, “SATICI” ve “ALICI” arasında gerçekleşecek satıştan ve yapılacak olan ticaret neticesinde satışı yapılan ürün/ürünlerin kalitesinden, bozulmasından, çürümesinden vb. hallerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • KOMŞUBOSTAN’ın, KOMŞUBOSTAN çalışanlarının, yetkililerinin ve yöneticilerinin komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları dahilindeki Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamakta olup tüm sorumluluk ilan ve içerikleri siteye veya mobil uygulamaya ekleyen taraflara aittir. Bu sebep ile KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. İçeriklerdeki tüm bilgi ve tanıtıcı ilanların dayanak belgelerinin sorumluluğu üye üreticiye aittir.

 

 • Üyeler, ve Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarında sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı KOMŞUBOSTAN’ın, KOMŞUBOSTAN çalışanlarının, yetkililerinin veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “KOMŞUBOSTAN”, Üyeler ve Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuk ile genel ahlaka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

 • KOMŞUBOSTAN, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yalnızca hizmet satmakta olup, ilanı yapılmış olan ürünün iadesi hususunda KOMŞUBOSTAN’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda, iade garantisi veren üyeler bu garantiyi kendi sorumluluğunda vermeleri zorunludur. Buna ek olarak yasal mevzuat gereği düzenlenen tüketicinin iade hakkını talep etme hakkı saklı olup; bu hak KOMŞUBOSTAN’a karşı değil, üreticilere karşı ileri sürülmek zorundadır.

 

 • Üyeler, Kullanıcılar ve üçüncü kişiler de dahil olmak üzere www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları başkasının adına üyelik açılması durumunda KOMŞUBOSTAN çalışanlarının, yetkililerinin ve yöneticilerin bu durumu araştırma yükümlülüğü olmayıp doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen söz konusu hesap / hesapları açan Kullanıcılara aittir, KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. KOMŞUBOSTAN, böyle bir durumda herhangi bir zarar görmesi halinde, ilgili kimselere zararını rücu edecektir.

 

 • KOMŞUBOSTAN tarafından Üyelerin www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapmış oldukları mesajlaşmalar, ilanlar ve teklifler üzerine yapılan yorumlarda “Üyeler arasında hukuki bir problem yaşanması durumunda mesajlar ve diğer ilgili bilgi ve belgeler resmi makamlar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca, KOMŞUBOSTAN tarafından Üyelerin www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr  internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapmış oldukları mesajlaşmalar, ilanlar ve teklifler üzerine yapılan yorumlarda “Üyeler arasında hukuki bir problem yaşanması durumunda mesajlar KOMŞUBOSTAN tarafından Üyeler, Kullanıcılar ve üçüncü kişiler dahil olmak üzere herkese aleni hale getirilecektir. Üyeler ve “Kullanıcılar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklardan ve bu uyuşmazlıklar neticesinde doğmuş ya da doğacak zararlardan KOMŞUBOSTAN un hukuki ve cezai anlamda sorumluluğu bulunmamakta olup Üyeler ve Kullanıcıların, KOMŞUBOSTAN’dan ortaya çıkan zararların tazminini talep etme hakkı bulunmamaktadır.

 

 • ”KOMŞUBOSTAN”, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının virüs veya benzeri amaçlı yazılımlardan korunması için gerekli tüm tedbirleri almış olup; sorunsuz bir şekilde güvenliğin sağlanabilmesi adına Üyelerin de kendi virüs koruma programını tedarik etmesi gerekmekte aksi takdirde “Üye”, www.komsubostan.com internet sitesine girmesi ile, kendi işletim sistemi ve yazılımında ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı her türlü hata ve zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 • ”KOMŞUBOSTAN” Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsamın dışında Alıcı ve/veya Satıcı’ ya ait, ad-soyad, ticari unvan, meslek bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, adres işletme vb. bilgiler; yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde açık rıza ve ek onayları da alınarak sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler vb. yöntemler ile; tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistiki analizler yapmak, internet üzerindeki portallarda paylaşmak, veri tabanı oluşturmak veyahut SATICI ile iletişime geçerek süreci geliştirebilme amacıyla araştırmalar yapmak için işlenebilir, toplanabilir, depolanabilir, kullanabilir veya paylaşılabilir.

 

 • ”KOMŞUBOSTAN” Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsamın dışında Alıcı ve/veya Satıcı’ ya ait, ad-soyad, ticari unvan, meslek bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, adres işletme vb. bilgiler; yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde açık rıza ve ek onayları da alınarak sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler vb. yöntemler ile; tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistiki analizler yapmak, internet üzerindeki portallarda paylaşmak, veri tabanı oluşturmak veyahut SATICI ile iletişime geçerek süreci geliştirebilme amacıyla araştırmalar yapmak için yurtdışında ve yurt içindeki üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

 

 • ALICI ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Alıcı, Ürün’ü satın almak amacıyla talepte bulunması veya Satıcı’nın belirlediği ilan ve teklif modelleri ile yapılan satışlarda ise Ürün’e teklif vermesiyle; Ürün açıklamasını, Satıcı ve KOMŞUBOSTAN tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

 

 • Alıcı, Satıcı ve KOMŞUBOSTAN tarafından iş bu sözleşme hükümleri ile belirlenen satın alma kurallarına uygun davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 • Satıcı tarafından www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının koyulan ürünlere ait fiyatlar tamamen Satıcı’nın tasarrufunda olup tamamen kendi ürünlerine biçtiği değerlerdir. Söz konusu fiyatların piyasa fiyatlarını yansıtmadığı ayrıca fiyatların ucuz olmasının manipülasyon anlamına gelmediği; bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek herhangi bir zarardan KOMŞUBOSTAN’ın sorumluluğunun olmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • Alıcı, Satıcı ile aralarında gerçekleşecek olan satış sürecinde; Satıcı’nın satışı yapılacak ilan üzerinde yer alan iletişim bilgilerinden yararlanmak sureti ile doğrudan iletişime geçebilir. Ayrıca taraflar arasında gerçekleşecek teklif vb. aşamalar için www.komsubostan.com veya komsupazar.com.tr internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının üzerinde mesajlaşmaya yönelik sistem oluşturulduğu halde; taraflar söz konusu mesajlaşma sisteminden de faydalanabilirler. Taraflar kendi aralarında tüm bu görüşmelerin KOMŞUBOSTAN devrede olmaksızın, KOMŞUBOSTAN’dan bağımsız bir şekilde gerçekleştiğini ve söz konusu görüşmelerden KOMŞUBOSTAN’ın kati surette sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • Satıcı ve Alıcı arasında gerçekleşmekte olan alım- satım sürecinin teklif ve satış aşamasında SMS, mailing vb. haberleşme çeşitlerinin yapılabileceği, tarafların birbirlerine vermiş olduğu telefon, e-posta vb. bilgilerinin Üyelerce veyahut başkaca üçüncü şahıslar tarafından herkesin ulaşılabileceği alanlarında paylaşılması halinde Üyeler; Kullanıcıların, söz konusu kişisel bilgilerin paylaşılması sebebi ile doğmuş ya da doğacak zararlardan yalnızca kendilerinin sorumluluğu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sebeplerle, KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kullanıcılar kabul ederler.

 

 • KOMŞUBOSTAN, bahse konu konuşmalar, satış görüşmeleri veyahut şikayet neticesinde gerekli görmesi halinde ilgili üyelerin yayınlarını engelleyebilir ve/veya ilanlarını kaldırabilir. Bu durumda yayını ve/veya ilanı engellenen üyelerin itiraz hakkı bulunmamakta olup; taraflar bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • Alıcı, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının Satıcı’lar tarafından satışa arz edilen Ürünler‘in
 • Ayıplı olup olmadığını,
 • kaçak olup olmadığını,
 • Yasaklı Ürünlerden olup olmadığını,
 • niteliğini,
 • cinsini,
 • kalitesini,
 • menşeini,
 • doğallığını,
 • Ürünün tanıtımında kullanılan yazılı açıklamaların ve görüntülerin doğruluğunu,

ve  bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün’ün aslı ile ilgili KOMŞUBOSTAN’ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bu ürünlerin kalitesini, cinsini, menşeini, niteliğini, doğallığını, organik olup olmadığını taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Alıcı tarafından, Satıcı’nın internet sitesi ve/veya mobil uygulamaya eklemiş olduğu ilanların; yanlış, hatalı, hileli, dolandırıcılık amacı güttüğü vb. gibi hususlar olduğu takdirde; KOMŞUBOSTAN’a bildirim gerçekleştirilebilir. KOMŞUBOSTAN bu bildirimleri önemsemekte olup; ilgili ilan/ilanları yayınlayan kişilerin yayınlamış oluğu ilan/ilanları süresiz olarak yayından kaldırabilir. Bu kişilerin üyeliklerini süresiz askıya alabilir, dondurabilir veya iptal edebilir. Bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını (hem üyeler hem de kullanıcılar)taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Alıcı, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde KOMŞUBOSTAN’ın söz konusu sözleşme ve ekleri ile kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Alıcı, herhangi bir uyuşmazlıkta KOMŞUBOSTAN’ın taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ve/veya satım konusu Ürün’e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan KOMŞUBOSTAN’ın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Alıcı KOMŞUBOSTAN’ın, Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Alıcı, www.komsubostan.com ya da www.komsupazar.com.tr üzerinden almış olduğu her hangi bir mal ya da hizmet sonrası yaşadığı mağduriyette (ürün gelmemesi, fatura kesilmemesi, ürünün bozuk çıkması, kargoda zarar görmesi gibi) KOMŞUBOSTAN’ı sorumlu tutamaz. KOMŞUBOSTAN alıcı ve satıcıyı bir araya getiren tarafsız, komisyonsuz bir pazaryeridir ve Alıcı ve Satıcı arasındaki kurulacak her türlü sözleşmede hiçbir ad ve sıfatla taraf değildir ve hiçbir şekilde tarafların eylemlerine garantörlük veya kefalet etmemektedir ve tarafların birbirlerine verdiği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını açıkça beyan etmektedir.

 

 • Alıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranmış olması halinde KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, KOMŞUBOSTAN’ın iş bu doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • SATICI ÜYE’ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Buna ek olarak, üyeler satışa sunduğu ürünlerin doğrudan doğruya üretiminin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini de kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, üyelerin kendi ürünleri dışında üçüncü şahıslar tarafından üretilen ürünleri satması halinde bu Üyeliğinin sona erdirileceğini kabul eder.

 

 • “Satıcı” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışının, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzeresözleşme hükümlerince belirlenen veya “KOMŞUBOSTAN’ın sunduğu hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını, KOMŞUBOSTAN’ın aracısız tarım ve üretim ilkesi ile çelişmediği ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

 • Satıcı site üzerinden Ürünü satışa arz etmeye, Ürünlere teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin KOMŞUBOSTAN tarafından belirlenen kurallara, usullere ve yönetmlere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu noktada, KOMŞUBOSTAN bu kuralları, satış usullerini ve yöntemlerini değiştirme ve geliştirme hakkını kendinde saklı tutar. Satıcının bu değişikliklere itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

 

 • “Satıcı” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu KOMŞUBOSTAN’ın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. KOMŞUBOSTAN, satışı gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerle ilgili, SATICI tarafından tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla verilen bilgilerin doğruluğu hakkında herhangi bir taahhüt vermemektedir.

 

 • Satıcı, KOMŞUBOSTAN’a eklediği ürünlerden
 • gıda ve besin ürünlerinin Türk gıda kodeksine ve yasal mevzuata uygun bir şekilde üretildiğini, depolandığını ve saklandığını,
 • Alerjen ürünler hakkında alıcılara bilgilendirmelerinin yapıldığını,
 • Coğrafi işaretli ürünlerin satışı yapılması halinde ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli onay ve izinlerin alındığını,
 • alternatif tıp veya tamamlayıcı tıbba ilişkin olarak ürün açıklamalarında herhangi bir reçete veya ilaç tavsiyesinin verilmediğini,
 • sabun ve benzeri kimyevi ürünlerin üretimi açısından gerekli izinlerin alındığını ve bunlara ilişkin olarak yasal mevzuatta belirlenen üretim esaslarına uyulduğunu,

kabul ve taahhüt edilmektedir. Alıcılar tarafından da, yukarda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, Satıcı tarafından yerine getirilmesi gereken uyarı ve bilgilendirme eksikliği nedeniyle KOMŞUBOSTAN’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığı kabul edilmektedir.

 

 • Satıcı, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerinde ve mobil uygulamalarında satışa arz edeceği bir Ürünü önceden açıkladığı sabit bir fiyatla ile satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. KOMŞUBOSTAN’ın satış yöntemlerinde veya satış usullerinde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

 

 • Satıcı, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerinde ve mobil uygulamalarında satışa arz ettiği Ürünler’in

 

 • Yasaklı Ürünler’den olmamasından;
 • Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde KOMŞUBOSTAN’da satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından,
 • Satışa sunulan ürünün veya ürünlerin açıklamasının genel ahlaka, kamu düzenine ve yasal mevzuata aykırı olmayacağını,

bu sayılanlardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına yalnızca kendisi sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 • Satıcı, Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Ürün’ü teslim etmeyi taahhüt ettiği zamanında, her türlü ayıptan ari, www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerinde ve mobil uygulamalarında belirttiği niteliklere uygun olarak göndereceğini ve teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Ürün’ün Alıcı’ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın bu taahhüdünü ihlal etmesi halinde KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Alıcı, Satıcı ile aralarında gerçekleşecek olan satış sürecinde; Satıcı’nın satışı yapılacak ilan üzerinde yer alan iletişim bilgilerinden yararlanmak sureti ile doğrudan iletişime geçebilir. Ayrıca taraflar arasında gerçekleşecek teklif vb. aşamalar için www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerinde ve mobil uygulamalarında mesajlaşmaya yönelik sistemin oluşturulması halinde; taraflar söz konusu mesajlaşma sisteminden de faydalanabilirler. Taraflar bu görüşmelerin KOMŞUBOSTAN devrede olmaksızın gerçekleştiğini ve söz konusu görüşmelerden KOMŞUBOSTAN’ın kati surette sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • Satıcı ve Alıcı arasında gerçekleşmekte olan alım- satım sürecinin teklif ve satış aşamasında SMS, mailing vb. haberleşme çeşitlerinin yapılabileceği, tarafların birbirlerine vermiş olduğu telefon, e-posta vb. bilgilerinin Üyelerce veyahut başkaca üçüncü şahıslar tarafından herkesin ulaşılabileceği alanlarında paylaşılması halinde Üyeler; Kullanıcıların, söz konusu kişisel bilgilerin paylaşılması sebebi ile doğmuş ya da doğacak zararlardan yalnızca kendilerinin sorumluluğu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sebeplerle, KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kullanıcılar kabul ederler.

 

 • Satıcı tarafından, Alıcı veyahut üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği görüşmeler neticesinde aralarında geçen konuşmaların; hukuka, yasal mevzuat hükümlerine, genel ahlak kurallarına, iş bu Üyelik Sözleşmesindeki maddelere aykırı olması halinde veyahut görülecek lüzum üzerine www.komsubostan.com internet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden iletisime tıklayarak KOMŞUBOSTAN’ a bildirilebilir; söz konusu konuşmanın gerçekleşmiş olduğu kişi/kişiler KOMŞUBOSTAN tarafından engellenebilir.

 

 • KOMŞUBOSTAN, bahse konu konuşmalar neticesinde gerekli gördüğü lüzum üzerine ilgili kişilerin yayınlarını ve/veya ilanlarını engelleyebilir. Bu durumda yayını ve/veya ilanı engellenen kişilerin itiraz hakkı bulunmamakta olup; taraflar bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan KOMŞUBOSTAN’ ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • Cayma hakkının, 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” uyarınca yalnızca “Satıcı ve Alıcı” arasında gerçekleşeceği taraflarca iş bu üyelik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Taraflarca aksinin iddia edilemeyeceği de iş bu sözleşme ile kabul ve taahhüt altına alınmıştır.

 

 • Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı’ ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KOMŞUBOSTAN aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve sair taleplerini Satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.

 

 • Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı’nın Ürün’ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü KOMŞUBOSTAN un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; www.komsubostan.com’ da satmaya çalıştığı Ürün’ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı’nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğu hususunda bütün sorumluluğun kendisine ait olduğun, KOMŞUBOSTAN un kendisi tarafından internet sitesine ve mobil uygulamadaki portal üzerinden yayınlamış olduğu ilanlarda göstermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • ”KOMŞUBOSTAN” tarafından Satıcı’ nın Ürün’ü/ürünler ‘i yanlış kategorilendirdiğinin veya Ürün/Ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, “KOMŞUBOSTAN”, bu Ürün’ü/Ürünler’ e ait ilanları siteden süresiz olarak kaldırma hakkına sahiptir. KOMŞUBOSTAN un söz konusu Ürün’ü/Ürünler’ e ait ilanları siteden süresiz olarak kaldırması nedeniyle Satıcı’ nın bir zararı meydana gelirse; Satıcı’ nın, iş bu zararları KOMŞUBOSTAN dan tazmin etmek gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

 

 • Satıcı’ nın, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere aykırı davranmış olması halinde KOMŞUBOSTAN un herhangi bir zarara uğraması durumunda, zararı aynen veya defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 • Satıcı, KOMŞUBOSTAN un, www.komsubostan.com internet adresinde sattığı Ürünlere ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yönetmelik ve KVKK gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün’e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yönetmelik kapsamında Alıcı’ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten KOMŞUBOSTAN un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

 • komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarına ait her türlü mülkiyet ve kullanım hakkı KOMŞUBOSTAN’a aittir. KOMŞUBOSTAN, Üyelik Sözleşmesi ve Yasaklı Ürünlerle Mesafeli Satış Sözleşmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, KOMŞUBOSTAN www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerinde ve mobil uygulamalarında yer alan her türlü bilgi veya içeriği önceden haber vermeden ve yayım itibarıyla derhal geçerli olacak şekilde her zaman değiştirebilir.

 

 • Üyelerin, KOMŞUBOSTAN’a ait görsel ve logoların kullanımına ilişkin KOMŞUBOSTAN’ın belirlediği koşul ve şartlarda mümkün olup; üyelerin dükkanlarında, işletmelerinde, üretim yerlerinde veya kendi sosyal medya hesaplarında KOMŞUBOSTAN’ın amaç ve ilkelerine uygun bir şekilde; KOMŞUBOSTAN tarafından sağlanan basılı ve görsel logoların hak ssahipliğine halel getirmeyecek şekilde kullanılacaktır. KOMŞUBOSTAN’ın bu logoların kullanımı nedeniyle zarar görmesi halinde zarar veren kişilerin bu zararı tazmin etme yükümlülükleri bulunmaktadır.

 

 • Yukardaki hükümde belirtilen, görsel, logo ve markanın tanıtım amaçlı kullanılmasının haricinde, komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarında yer alan içerikler, bilgiler ve marka, tasarım ve telife ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakkı, bu kapsamda sayılan veya sayılmayan algoritmalar, görsel ve işitsel içerik ve bunların sunumu ile web sayfasının düzeni(metin, tasarım, imge, kodlar, algoritmalar, yapay zeka sistemleri vb.), KOMŞUBOSTAN’a erişim sağlayan alan adları(url) ve www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarına ilişkin veri tabanları ile kodlar KOMŞUBOSTAN’ın mülkiyetindedir. Sözleşme kapsamında, Üyelerin KOMŞUBOSTAN’a ait bilgi, içerik, tasarım ve verilerin KOMŞUBOSTAN’ın yazılı veya farklı bir şekilde herhangi bir ön onayı olmadan aynen veya değiştirilerek kopyalanması, çoğaltılması, sergilenmesi, dağıtılması, türevlerinin oluşturulması tamamen yasaktır.

 

 • “KOMŞUBOSTAN’ın mülkiyetinde olan tüm fikri ve sınai haklara ilişkin görsel, içerik, tasarım, yazılım, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet konusu her türlü şeyin “Üyeler, Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından kopyalanması, çoğaltılması, sergilenmesi, türevlerinin oluşturulması ve dağıtılması halinde KOMŞUBOSTAN, iş bu durumu yargıya intikal ettirme hakkını saklı tutar. KOMŞUBOSTAN’ın veyahut üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara ilişkin tüm yükümlülükler telif haklarını ihlal eden kişiler tarafından karşılanacaktır. KOMŞUBOSTAN’ın mülkiyeti dahilinde olan ve bu hakları ihlal eden kişiler sebep oldukları zararlardan dolayı ortaya çıkacak tüm masraflarıda  karşılayacaklardır.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

 

 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde KOMŞUBOSTAN’ın herhangi bir hukuki veyahut cezai sorumluluğu olmamakta ayrıca tazminat yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

 

 • “Mücbir sebep”, tarafların kontrolleri dışında gelişen ve KOMŞUBOSTAN’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak tanımlanmakta olup, sayılan hususlar ile sınırlı olmamakla birlikte;
 • doğal afet,
 • savaş,
 • yangın,
 • grev,
 • ayaklanma,
 • isyan,
 • kötü hava koşulları,
 • altyapı ve internet arızaları,
 • sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları
 • bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi

mücbir sebep hallerindendir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

 • İş bu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı’ nın www.komsubostan.com internet sitesine üye olduğu süre zarfında yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir.

 

KOMŞUBOSTAN, Üyelerin Üyelik Sözleşmesi’ni yöneticilerinin www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları içerisinde yer alan üyelik, kullanım kurallarını ve koşullarını ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir. Fesih sebebi ile; Üyelik Sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan Üyeler, ortaya çıkacak zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • Fesih sebebi sayılan haller;

 

 • ”KOMŞUBOSTAN” tarafından Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin Satıcı tarafından yöneticilerinin komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden satışa arz edilmesi,
 • Üyeler’ in virüs, spam, Truva atı vb. gibi yöntemler ile yöneticilerinin komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarının işleyişini bozucu, geciktirici, yavaşlatıcı veya engelleyici fiil ve davranışlarda bulunması,
 • Üyeler’in kendi ad ve hesaplarına oluşturulmuş profillerini başkalarına devretmesi veyahut başkalarının kullanabileceği şekilde, hesap profiline giriş bilgilerini aleni hale getirmesi vb. durumlarda;
 • ayrıca iş bu sözleşmeden ve yürürlükte bulunan mevzuata herhangi bir aykırılık halinde KOMŞUBOSTAN tarafından gerekli görülen tüm hallerde;
 • Üyeler tarafından, ürünlerin tanıtım ve açıklamalarına, yasal mevzuata, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı bilgilendirmelere yer vermeleri halinde,
 • Üyeler tarafından mesajlaşmalarda ve yorumlarda suç teşkil eden ifade ve ibarelerin kullanılması, yazışmaların yapılması halinde,
 • Üyeler tarafından ürünlerin tanıtım ve açıklamalarında, yasal mevzuata, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı görsellerin kullanılması halinde,

sayılan eylemler ile sınırlı olmamak üzere benzeri faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin sözleşmeleri feshedilecek olup; sözleşmesi feshedilen üyeler doğmuş ya da doğabilecek tüm zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

 • Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasında, karşılaştırılmasında, ve hüküm doğurması dahil olmak üzere her türlü hukuki uyuşmazlığa ve sürece TÜRK HUKUKU uygulanacaktır.

 

 • Üyelik Sözleşmesi sebebi ile ortaya çıkan veyahut çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. YÜRÜRLÜK VE KABUL

 

 • “Üyeler, Üyelik Sözleşmesi ve Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerini elektronik ortamda onay vermek sureti ile akdetmiş bulunmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği veyahut yasal mevzuat hükümlerine aykırı olması sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kılmamaktadır.

 

 • Üyelik Sözleşmesi, KOMŞUBOSTAN tarafından yöneticilerinin komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları yayınlandığı tarihte hüküm ifade eder. Üyeler, sözleşme kapsamında düzenlenen tüm maddeleri, kuralları, yasakları, sınırları ve koşulları okuduklarını, anladıklarını, onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

SÖZLEŞME EKLERİ

 

EK 1: İLAN VERME KURALLARI VE YASAKLI ÜRÜNLER

EK 2: MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

 

İlan ve Reklam Verme Kuralları

 

 1. İLAN VERME KURALLARI

 

 • İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • İlan verilirken girilen adres bilgileri www.komsubostan.com’ un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.
 • Kullanıcılar tarafından satışa arz edilecek ürünleri KOMŞUBOSTAN kategorize eder.
 • Satıcı tarafından www.komsubostan.com internet sitesine ve/veya mobil uygulamasında satışa arz edeceği ürünün satışa uygun olup olmadığı KOMŞUBOSTAN’ un takdirindedir. KOMŞUBOSTAN satışa arz edilecek ürün/ürünlere sistem üzerinden onay vermediği takdirde söz konusu ürün/ürünler satışa arz edilemez.
 • Satıcı, satmak istediği ürüne/ürünlere KOMŞUBOSTAN tarafından onay verildikten sonra satışa arz edeceği ürüne ait bilgileri site ve/veya mobil uygulamayı kullanarak girer. Satıcı, satışa arz edeceği ürün/ürünlere ait güncel ve doğru girmekle yükümlüdür. Güncel ve doğru bilgileri sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup, ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan KOMŞUBOSTAN un sorumluluğunun bulunmadığını ve zararları aynen veya derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, satışa arz etmek istediği ürüne dair mutlaka ürün/ürünlerin isimlerini, niteliklerini, miktarını, görsellerini, fiyat bilgisini, ürün/ürünlerin bulunduğu yerin lokasyonunu, nerede üretildiğini ayrıca Satıcı olarak kendisine ait doğru ve güncel olan ad-soyad, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri vb. hususları www.komsubostan.com internet sitesine ve/veya mobil uygulamaya girmek zorundadır.
 • komsubostan.com’ da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.
 • Satıcı tarafından www.komsubostan.com internet adresine yüklenen fotoğraflar; ürünü siteye ve/veya mobil uygulamaya yükleyen Satıcı’ nın sorumluluğundadır. Fotoğraf ile ilgili diğer kullanıcılardan veya üçüncü şahıslardan herhangi bir telif iddiasında bulunulması durumunda ilanın süresiz olarak yayından kaldırılması ile ilgili KOMŞUBOSTAN’ un hakları saklıdır. Bu vb. durumlarda KOMŞUBOSTAN gerekli gördüğü takdirde telif iddiası bulunan ürünlere ait ilanları siteye ekleyen Üyelerin, üyeliklerini dondurabilir, askıya alabilir veyahut tamamen üyeliklerine son verebilir. Bu durumda oluşacak zararlardan KOMŞUBOSTAN un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • İlanın KOMŞUBOSTAN tarafından onaylanmasından sonra; ilanı ekleyen Kullanıcı tarafından ilanda, ürünün fotoğrafında ve diğer tüm detaylarında değişiklik yapılamaz.
 • Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 • komsubostan.com’ da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle “KOMŞUBOSTAN tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve KOMSUDAN SANA ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış KOMSUDAN SANA varsa KOMSUDAN SANA ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanyalara ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı KOMSUDAN SANA vb gibi) kesinlikle iade edilmez.
 • İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. KOMŞUBOSTAN hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır
 • Alıcı, Satıcı ile aralarında gerçekleşecek olan satış sürecinde; Satıcı’ nın satışı yapılacak ilan üzerinde yer alan iletişim bilgilerinden yararlanmak sureti ile doğrudan iletişime geçebilir. Ayrıca taraflar arasında gerçekleşecek teklif vb. aşamalar için www.komsubostan.com internet sitesi veyahut mobil uygulama üzerinde mesajlaşmaya yönelik sistem mevcut olup; taraflar söz konusu mesajlaşma sisteminden de faydalanabilirler. Ve fakat taraflar bu görüşmelerin KOMŞUBOSTAN devrede olmaksızın gerçekleştiğini ve söz konusu görüşmelerden KOMŞUBOSTAN’ un kati surette sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Satıcı ve Alıcı arasında gerçekleşmekte olan alım- satım sürecinin teklif ve satış aşamasında ilanda belirtilen bilgiler kullanılmak sureti ile SMS, mailing vb. haberleşme çeşitlerinin yapılabileceği, tarafların birbirlerine vermiş olduğu telefon, e-posta vb. bilgilerinin Üyelerce veyahut başkaca üçüncü şahıslar tarafından herkesin ulaşılabileceği alanlarında paylaşılması halinde Üyeler; Kullanıcıların, “Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin sebep olacağı zararlardan KOMŞUBOSTAN un herhangi bir şekilde sorumluluğunun olmadığını; söz konusu kişisel bilgilerin paylaşılması sebebi ile doğmuş ya da doğacak zararlardan yalnızca kendilerinin sorumluluğu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Alıcı ve Satıcı’ nın gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde ilanın altında veyahut aralarında geçen konuşmaların; hukuka, yasal mevzuat hükümlerine, genel ahlak kurallarına, iş bu Üyelik Sözleşmesindeki maddelere aykırı olması halinde veyahut görülecek lüzum üzerine , www.komsubostan.com internet sitesi veyahut mobil uygulama üzerinde bulunan “BİLDİR” butonundan KOMŞUBOSTAN’ a bildirilebilir; söz konusu konuşmanın gerçekleşmiş olduğu kişi/kişiler Alıcı/ Satıcı tarafından engellenebilir.
 • KOMŞUBOSTAN, bahse konu konuşmalar neticesinde gerekli gördüğü lüzum üzerine ilgili kişilerin yayınlarını ve/veya ilanlarını engelleyebilir. Bu durumda yayını ve/veya ilanı engellenen kişilerin itiraz hakkı bulunmamakta olup; taraflar bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan KOMŞUBOSTAN’ un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Alıcı, www.komsubostan.com’ da Satıcı’ lar tarafından satışa arz edilen Ürünler ‘in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünlerden olup olmadığını, niteliği, Ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün’ün aslı ile ilgili KOMŞUBOSTAN un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı tarafından, Satıcı’ nın internet sitesi ve/veya mobil uygulamaya eklemiş olduğu ilanların; yanlış, hatalı, hileli, dolandırıcılık amacı güttüğü vb. gibi hususlar olduğu takdirde; söz konusu ilanı iletisim” butonuna tıklanmak sureti ile KOMŞUBOSTAN’ a bildirim gerçekleştirilebilir. KOMŞUBOSTAN bu vb. bildirimleri son derece önemsemekte olup; ilgili ilan/ilanları yayınlayan kişilerin yayınlamış oluğu ilan/ilanları süresiz olarak yayından kaldırabilir, bu kişilerin üyeliklerini askıya alabilir, dondurabilir veya iptal edebilir. Bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan KOMŞUBOSTAN’ un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. YASAKLI ÜRÜNLER

 

 • ”KOMŞUBOSTAN” tarafından www.komsubostan.com isimli internet sitesinde ve mobil uygulamasında verilen Hizmetler kapsamında, bazı Ürünler’ in satışa arzı KOMŞUBOSTAN tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan ürünün belirlenmesi KOMŞUBOSTAN’ un takdirinde olmakla birlikte Mevzuattan ve/veya eBay Inc. Politikalarından kaynaklanan kurallar da satışa arzı yasaklanan ürün/ ürünleri belirlerken dikkate alınır.
 • Yasaklı Ürünler’ in Satıcı tarafından www.komsubostan.com internet sitesinde ve mobil uygulamasında herhangi bir şekilde satışa arz edilmesi ve bu durumun KOMŞUBOSTAN tarafından tespit edilmesi halinde, “KOMŞUBOSTAN”, ilgili Yasaklı Ürünlerin satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünleri satışa arz eden Satıcı’ nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’ni ihbara gerek olmaksızın fesih hakkını ayrıca iş bu Üyelik Sözleşmesi ve ekleri maddelerini ihlal etmiş olması sebebi ile doğmuş ya da doğabilecek zararlarını tazmin etme hakkını saklı tutmaktadır.
 • ”KOMŞUBOSTAN” gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Satıcıya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Alıcı’ nın, satışa arzı yasaklanan ürünlerin satışıyla bağlantılı olarak, KOMŞUBOSTAN un ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, KOMŞUBOSTAN u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, KOMŞUBOSTAN’ un , doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, www.komsubostan.com internet adresinde sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • komsubostan.com’ da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış Ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Üyelerin, gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri www.komsubostan.com’ da satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. KOMŞUBOSTAN gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünler’ i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satma teşebbüsünde bulunan Üyelerin sergilediği Ürünler’ i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

 

3.SON HÜKÜMLER

3.1. İş bu sözleşme eki ile düzenlenen madde hükümleri KOMŞUBOSTAN tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir, kaldırılabilir. Değişen/kaldırılan hükümler www.komsubostan.com internet sitesi ve/veya mobil uygulamasında yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

3.2. İş bu İlan Verme Kuralları ve Yasaklı Ürünler’in düzenlenmiş olduğu Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan ekini taraflar okuduğunu, anladığını, onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1.TARAFLAR

 

1.1.REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI TAHSİS EDEN (Bundan sonra KOMŞUBOSTAN olarak anılacaktır.)

 

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

 

1.2.REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI TAHSİS EDEN SATIN ALAN (Bundan sonra SATICI / ÜRETİCİ olarak anılacaktır.)

 

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

2.1. Üyeler www.komsubostan.com veya www.komsupazar.com.tr internet sitesi ve/veya mobil uygulamada yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde KOMŞUBOSTAN kullanıcıları tarafından daha kolay farkedilebilmesi, ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla KOMŞUBOSTAN tarafından sunulan ücrete tabi KOMSUDAN SANA hizmetlerinden faydalanabilirler.

2.2. REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI sayesinde Üyeler “KOMŞUBOSTAN Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler.

2.3. REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI, sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, başka bir ilana devri vb. gibi bir husus mümkün değildir. Bu hususun tespiti halinde söz konusu ilan/ilanlar ve REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI süresiz olarak yayından kaldırılır ve ödenen REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI ücreti iade edilmez. Bu durum ile ilgili bir zararın doğmuş ya da doğabilecek olduğu hallerde KOMŞUBOSTAN’un tazmin yükümlülüğünün bulunmadığı; söz konusu zararların meydana gelmesinde sebep olan Satıcı; zararı nakden veya defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz, bu durumun KOMŞUBOSTAN tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu ilan ve REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI süresiz olarak yayından kaldırılır ve ödenen REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI ücreti iade edilmez. Bu durum ile ilgili bir zararın doğmuş ya da doğabilecek olduğu hallerde KOMŞUBOSTAN’ un tazmin yükümlülüğünün bulunmadığı; söz konusu zararların meydana gelmesinde sebep olan Satıcı; zararı nakden veya defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5. REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI, Üye tarafından seçilmiş olan süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, bu durumun KOMŞUBOSTAN tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu ilan ve REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANIsüresiz olarak yayından kaldırılır ve ödenen REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI ücreti iade edilmez. Bu durum ile ilgili bir zararın doğmuş ya da doğabilecek olduğu hallerde KOMŞUBOSTAN’ un tazmin yükümlülüğünün bulunmadığı; söz konusu zararların meydana gelmesinde sebep olan Satıcı; zararı nakden veya defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANIi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması ya da bağlı bulunduğu ilanın “Site Kurallarına veyahut mevzuat hükümlerine aykırı olduğu durumlarda KOMŞUBOSTAN ilanı ve KOMSUDAN SANAi süresiz olarak yayından kaldırır ve ilan sahibine Üye’ ye ödeme iadesi yapmaz.

2.7. KOMŞUBOSTAN, REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI sını kullanılması ile ürünün satılmasına dair garanti taahhüdü vermemektedir. REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI verilen ilanda ki ürün/ürünler satılmadığı takdirde satıcının ürünün satılmaması ile ilgili herhangi bir itiraz hakkı bulunmamakta olup; zarara uğradığından bahisle KOMŞUBOSTAN tarafından söz konusu zararın tazmin edilmesi mümkün değildir. Satıcı iş bu hususta KOMŞUBOSTAN’ un hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI verilen ilana ait ürünün satılamaması durumunda ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.

2.9. REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI içerik kuralları, ilgili alanlara uygulanacak REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI türleri ve ücretleri KOMŞUBOSTAN tarafından belirlenir. KOMŞUBOSTAN söz konusu içerik kurallarını ve ücretlerini “sitede ve/veya mobil uygulamada Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

1.1.REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI TAHSİS EDEN (KOMŞUBOSTAN)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

İmza:

1.2.REKLAM ALANI / PAZARYERİ RAF ALANI SATIN ALAN (SATICI)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

İmza:

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Sonuç yok